จังหวัดทหารบกราชบุรี Ratchaburi Military District จทบ.ร.บ. พลตรี ชาติชาย ขันสุวรรณ จัจังหวัดทหารบกราชบุรี Ratchaburi Military District จทบ.ร.บ. พลตรี ชาติชาย ขันสุวรรณ จังหวัดทหารบกราชบุรี Ratchaburi Military District จทบ.ร.บ. พลตรี ชาติชาย ขันสุวรรณ จังหวัดทหารบกราชบุรี Ratchaburi Military District จทบ.ร.บ. พลตรี ชาติชาย ขันสุวรรณ จังหวัดทหารบกราชบุรี Ratchaburi Military District จทบ.ร.บ. พลตรี ชาติชาย ขันสุวรรณ
  ratchaburi military district ratchaburi military district   ratchaburi military district  
 
รี
จังหวัดทหารบกราชุบรี For  Country, Religions, Monarchy, and People จังหวัดทหารบกราชุบรี.
My King ในหลวงของเรา
ถวายความปลอยภัย ( ถปภ. )
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
 
กิจกรรม ข่าวสารต่างๆ
ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน
ชายเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุนายทหารประทวน
(อัตราสิบเอก)

 เมื่อ13 มี.ค.58
รับสมัครกำลังพลสำรอง
เพื่อเข้ารับการเรียกพล เพื่อฝึกวิชาทหาร
เพื่อเลื่อนยศ - ฐานะ ปี ๒๕๕๘

>> รายละเอียด <<
ระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่าน Internet
http://www.army1.rta.mi.th
หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๑
 กองทัพน้อยที่ ๑
 ร.๒๙ พัน.๑
 ร.๒๙ พัน.๓
 จังหวัดทหารบกราชบุรี
 จังหวัดทหารบกสระแก้ว
 จังหวัดทหารบกสระบุรี
 กองพันทหารสื่อสารที่ ๒๑
 กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑
สถาบันการศึกษา
ลิงค์เตือนภัย
ลิงค์น่าสนใจ
เว็บไซต์สำเร็จรูปกองทัพบก ARMY
READYWEB
 
คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศของทบ.
(แจกโปรแกรมลงเวลา V.2) และ (แจกโปรแกรมสนามกอล์ฟ)
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก  
สมาคมแม่บ้านทหารบก 
สโมสรทหารบกวิภาวดี
ThaiArmyClup Viphavadi
ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก   
สำนักอุตสาหกรรมอีเลคโทรนิคทหาร
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก
สนามกีฬากองทัพบก
กองการฌาปนกิจ สก.ทบ.
ห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบก
กองกำลังพล สบ.ทบ.
กองบริการกำลังพล กพ.ทบ.
กองดุริยางค์กองทัพบก
หน่วยข่าวกรองทางทหาร
ท่องเที่ยวกองทัพบก
วิทยุกองทัพบก
สำนักงานท่องเที่ยวศูนย์การทหารราบ
(ค่ายธนะรัชต์)
สถานพักฟื้นและพักผ่อน(สวนสนประดิพัทธ์)
สถานตากอากาศบางปู กรมพลาธิการทหารบก
กองทุนพัฒนา รร.จปร.
หัวใจหญ้าแฝก
โครงการเสริมสร้างสุขภาพกองทัพบก
ศูนย์ประสานงานนายทหารสัญญาบัตร
นอกประจำการ
การกำลังสำรองแห่งประเทศไทย
1374 คนรักแผ่นดิน
ฝ่ายอนุศาสนาจารย์ มณฑลทหารบกที่ ๑๕
ห้องสมุดภาพ กองการภาพ
สโมสรฟุตบอลอาร์มี่ยูไนเต็ด
   
เบอร์ติดต่อภายใน จทบ.ร.บ.
53005
กองบังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


๑๒ ค่านิยมหลักของคนไทย

แนวทางการดำเนินงานคณะรักษาความสงบแห่งชาติ Roadmap
 
พลตรีชาติชาย ขันสุวรรณ
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี
และ คุณวยุรี ขันสุวรรณ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
สาขา จังหวัดทหารบกราชบุร

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม “ ร่วมมือ สร้างเมือง ”
และร่วมในการต่อจิ๊กซอว์ก้อนอิฐสีทอง
ในการสร้างประติมากรรม ร่วมกับ จังหวัดราชบุรี
ณ อุโมงค์รถไฟเชิงสะพานธนะรัตช์ ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๕๘

........................
 
เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชร่วมกับ
จังหวัดราชบุรี
พร้อมทั้งให้การสนับสนุนวงดุริยางค์เพื่อบรรเลงในพิธี
 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๘

........................
 
พลตรีชาติชาย ขันสุวรรณ
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุร

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๕๘
ร่วมกับ จังหวัดราชบุรีและเทศบาลเมืองราชบุรี
ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘

........................
 
พลตรีชาติชาย ขันสุวรรณ
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี
ร่วมเป็นเกียรติในการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๘
ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต ๑ ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๘

........................
 
พลตรีชาติชาย ขันสุวรรณ
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการตรวจมะเร็งเต้านม
ด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยง
และด้อยโอกาส
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมารในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ ๕ รอบ
ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 เมื่อวันที่  ๕  มกราคม ๒๕๕๘

........................
 
พันเอกวิริยะ  ศรีบัวชุม
รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด ( โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง )
ประจำปี ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๓
ร่วมกับ จังหวัดราชบุรี
ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรีที่ ๑
ตำบลอ่างทองอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๘

........................
กิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมด 1 ,2


  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทหารบกราชบุรี ( ศบภ.จทบ.ร.บ. ) ติดต่อประสานงาน
โทร.0 3232 1869 โทรทหาร.53090, 53091 สื่อสารทหาร 5523698
ภาพข่าวการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ณ   ศูนย์พักพิงจังหวัดราชบุรี  ค่ายหลวงบ้านไร่ อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี การช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัย รพ.ค่ายภาณุรังษี
 
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับประเทศ
ประเภทหน่วยงานในการดำเนินงานด้านการศึกษา
นอกร ะบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปี ๒๕๕๖
ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖
จัดทำเมื่อ 1 ม.ค.53
page stats
จำนวนผู้เข้าชม
ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูลจังหวัดทหารบกราชบุรี
ต.โคกหม้อ อ.เมือง จว.ราชบุรี 70000 โทร. 0 3233 7587
โทรสาร.0 3233 7405

ติดต่อเรา E-mail : jtb_rmdhotmail.com