จังหวัดทหารบกราชบุรี Ratchaburi Military District จทบ.ร.บ. พลตรี ชาติชาย ขันสุวรรณ จัจังหวัดทหารบกราชบุรี Ratchaburi Military District จทบ.ร.บ. พลตรี ชาติชาย ขันสุวรรณ จังหวัดทหารบกราชบุรี Ratchaburi Military District จทบ.ร.บ. พลตรี ชาติชาย ขันสุวรรณ จังหวัดทหารบกราชบุรี Ratchaburi Military District จทบ.ร.บ. พลตรี ชาติชาย ขันสุวรรณ จังหวัดทหารบกราชบุรี Ratchaburi Military District จทบ.ร.บ. พลตรี ชาติชาย ขันสุวรรณ
  ratchaburi military district ratchaburi military district   ratchaburi military district  
 
รี
จังหวัดทหารบกราชุบรี For  Country, Religions, Monarchy, and People จังหวัดทหารบกราชุบรี.
My King ในหลวงของเรา
ถวายความปลอยภัย ( ถปภ. )
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
 
กิจกรรม ข่าวสารต่างๆ
ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
ระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่าน Internet
รับสมัครกำลังพลสำรอง
เพื่อเข้ารับการเรียกพล เพื่อฝึกวิชาทหาร
เพื่อเลื่อนยศ - ฐานะ ปี ๒๕๕๘

>> รายละเอียด <<
http://www.army1.rta.mi.th
หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๑
 กองทัพน้อยที่ ๑
 ร.๒๙ พัน.๑
 ร.๒๙ พัน.๓
 จังหวัดทหารบกราชบุรี
 จังหวัดทหารบกสระแก้ว
 จังหวัดทหารบกสระบุรี
 กองพันทหารสื่อสารที่ ๒๑
 กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑
สถาบันการศึกษา
ลิงค์เตือนภัย
ลิงค์น่าสนใจ
เว็บไซต์สำเร็จรูปกองทัพบก ARMY
READYWEB
 
คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศของทบ.
(แจกโปรแกรมลงเวลา V.2) และ (แจกโปรแกรมสนามกอล์ฟ)
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก  
สมาคมแม่บ้านทหารบก 
สโมสรทหารบกวิภาวดี
ThaiArmyClup Viphavadi
ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก   
สำนักอุตสาหกรรมอีเลคโทรนิคทหาร
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก
สนามกีฬากองทัพบก
กองการฌาปนกิจ สก.ทบ.
ห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบก
กองกำลังพล สบ.ทบ.
กองบริการกำลังพล กพ.ทบ.
กองดุริยางค์กองทัพบก
หน่วยข่าวกรองทางทหาร
ท่องเที่ยวกองทัพบก
วิทยุกองทัพบก
สำนักงานท่องเที่ยวศูนย์การทหารราบ
(ค่ายธนะรัชต์)
สถานพักฟื้นและพักผ่อน(สวนสนประดิพัทธ์)
สถานตากอากาศบางปู กรมพลาธิการทหารบก
กองทุนพัฒนา รร.จปร.
หัวใจหญ้าแฝก
โครงการเสริมสร้างสุขภาพกองทัพบก
ศูนย์ประสานงานนายทหารสัญญาบัตร
นอกประจำการ
การกำลังสำรองแห่งประเทศไทย
1374 คนรักแผ่นดิน
ฝ่ายอนุศาสนาจารย์ มณฑลทหารบกที่ ๑๕
ห้องสมุดภาพ กองการภาพ
สโมสรฟุตบอลอาร์มี่ยูไนเต็ด
   
เบอร์ติดต่อภายใน จทบ.ร.บ.
53005
กองบังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


๑๒ ค่านิยมหลักของคนไทย

แนวทางการดำเนินงานคณะรักษาความสงบแห่งชาติ Roadmap
 
พลตรี ชาติชาย ขันสุวรรณ
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี
พร้อมด้วย รองเสนาธิการจังหวัดทหารบกราชบุรี และอัยการจังหวัดทหารบกราชบุรี
ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับสื่อมวลในทุกภาคสื่อ ของจังหวัดราชบุรี และ จังหวัดสมุทรสงคราม
เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องการออกสื่อประชาสัมพันธ
์ชุมชนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม (๑)
กองบังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

........................
 
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
มอบอาหาร เครื่องดื่ม ซาลาเปา จำนวน ๒๐๐ ลูก
ให้กับเจ้าหน้าที่ทหาร ที่ออกปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบ
ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์จังหวัดทหารบกราชบุรี
จำนวน ๔ ชุด

เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

........................
 
คุณ วยุรี ขันสุวรรณ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
สาขา จังหวัดทหารบกราชบุรี
มอบอาหาร เครื่องดื่ม ให้กับ เจ้าหน้าที่ทหาร
ที่ออกปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบ
ณ จุดตรวจศูนย์ประชาสัมพันธ์จังหวัดทหารบกราชบุรี
จำนวน ๔ จุด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

........................
 
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
มอบอาหาร เครื่องดื่ม ให้กับ เจ้าหน้าที่ทหาร
ที่ออกปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบ
ณ จุดตรวจศูนย์ปฏิบัติการณ์ระบบท่อ เขต ๕
จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

........................
 
ครอบครัวทหาร และ ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดราชบุรี มอบอาหาร เครื่องดื่ม ให้กับ
เจ้าหน้าที่ทหาร ที่ออกปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบ
ณ จุดตรวจวัดอมรินทราราม ( วัดตาล ) /
กองบังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี

เมื่อวันพุธที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

........................
 
พลตรี ชาติชาย ขันสุวรรณ
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี

ร่วมมอบเงินให้กับเกษตรกรชาวนาที่ประสบปัญหา
โครงการจำนำข้าวเปลือก

ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันพุธที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

........................
 
พลตรี ชาติชาย ขันสุวรรณ
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี และ
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ให้การต้อนรับ กลุ่มเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ จว.ราชบุรี
จำนวน ๓๐๐ คน
เพื่อมาแสดงความขอบคุณ
ที่กองทัพบกช่วยแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรชาวนา
ได้รับเงิน โครงการจำนำข้าวเปลือก
ณ กองบังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗

........................
 
พันเอก ชวลิต  พงษ์พิทักษ์
รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี
เป็นผู้แทน ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี
ร่วมมอบเงินให้กับเกษตรกรชาวนาที่ประสบปัญหา
โครงการจำนำข้าวเปลือก
ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาเมืองราชบุรี

เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗

........................
 
พลตรี ชาติชาย ขันสุวรรณ
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี

พร้อมด้วย คุณวยุรี ขันสุวรรณ
ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
สาขาจังหวัดทหารบกราชบุรี

ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๗
ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗

........................
 
พันเอก วิริยะ ศรีบัวชุม
รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี
เป็นผู้แทน
ร่วมงานสภากาแฟ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗
และเข้าเยี่ยมชมจิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว
ณ วัดโขลงสุวรรณคีรี ตำบลคูบัว
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันพุธที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗

........................
 
พลตรี ชาติชาย ขันสุวรรณ
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุร

พร้อมด้วยข้าราชการจังหวัดทหารบกราชบุรี
ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๗
ณ วัดอมรินทราราม ( วัดตาล ) ตำบลโคกหม้อ
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

........................
 
พลตรี ชาติชาย ขันสุวรรณ
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี
พร้อมด้วย คุณวยุรี ขันสุวรรณ
ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
สาขาจังหวัดทหารบกราชบุรี

ร่วมงานทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา
ประจำปี ๒๕๕๗
ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗

........................
 
 
พลตรี ชาติชาย ขันสุวรรณ
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี
ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงาน
“ สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา
วันสำคัญของโลก ประจำปี ๒๕๕๗ ”
ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

........................

๓๐ เมษายน ๒๕๕๗
วันสถาปนาจังหวัดทหารบกราชบุรี ครบรอบปีที่ ๗๓
กองบังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี
ตำบลโคกหม้อ  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี

 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗
พลตรี ชาติชาย ขันสุวรรณ
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี

พร้อมด้วยคณะนายทหารและผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง
ของจังหวัดทหารบกราชบุรี ร่วมในพิธีประดับยศ
ให้กับนายทหารประทวน ที่ได้รับเลื่อนยศสูงขึ้น
จ่าสิบเอก เป็น ร้อยตรี จำนวน ๖ นาย
ณ ห้องรับรอง กองบังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี
........................
 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗
จังหวัดทหารบกราชบุรี

จัดให้มีการอบรมด้านกฎหมายให้กับ
พลทหารกองประจำการ ที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน

ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗
โดย อัยการจังหวัดทหารบกราชบุรี

ณ ห้องอบรมกองร้อยจังหวัดทหารบกราชบุรี

........................
 
เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗
จังหวัดทหารบกราชบุรี
ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร
เพื่อร่วมการรักษา ความปลอดภัย ให้กับประชาชนที่มาร่วม
งานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗
ณ บริเวณถนนคฑาธร หน้าห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

........................
 
เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗
พันเอกหญิง ฐิติมา  จันทานนท์
และ พันตรี ศุภชัย ชิดเครือ
เป็นผู้แทน ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี

ร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และปล่อยปลา
ณ เวทีด้านหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี
........................
 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗
พลตรี ชาติชาย  ขันสุวรรณ
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี
ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
และการปล่อยขบวนรณรงค์ การสวมหมวกนิรภัย
ในห้วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๗
ณ ริมเขื่อนรัฐประชา ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
........................
 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗
พลตรี ชาติชาย  ขันสุวรรณ
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี

พร้อมด้วยคณะนายทหาร กำลังพลสารวัตรทหาร
และมวลชนชุมชนรอบค่ายจังหวัดทหารบกราชบุรี
ร่วมมอบอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจ
ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ห้วงวันหยุดสงกรานต์
ในการตั้งจุดบริการประชาชน ๗ วันอันตราย
ณ ใต้สะพานต่างระดับตำบลโคกหม้อ
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
........................
 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗
พลตรี ชาติชาย  ขันสุวรรณ
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี

พร้อมด้วยคณะนายทหารกำลังพลจังหวัดทหารบก
และครอบครัว
ร่วมงานทำบุญตักบาตรสรงน้ำพระและรดน้ำ
ขอพรผู้บังคับบัญชาเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
ประจำปี ๒๕๕๗
ณ กองบังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

........................
 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗
พลตรี ชาติชาย  ขันสุวรรณ
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี

พร้อมคณะนายทหารและกำลังพลจังหวัดทหารบกราชบุรี
ร่วมเป็นเจ้าภาพในการฟังสวดพระอภิธรรมศพ
ภรรยาของ จ่าสิบเอก ปริญญา จันทร์เพ็ญ
กำลังพลของจังหวัดทหารบกราชบุรี

ณ วัดป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
........................
กิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมด 1 ,2


  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทหารบกราชบุรี ( ศบภ.จทบ.ร.บ. ) ติดต่อประสานงาน
โทร.0 3232 1869 โทรทหาร.53090, 53091 สื่อสารทหาร 5523698
ภาพข่าวการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ณ   ศูนย์พักพิงจังหวัดราชบุรี  ค่ายหลวงบ้านไร่ อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี การช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัย รพ.ค่ายภาณุรังษี
 
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับประเทศ
ประเภทหน่วยงานในการดำเนินงานด้านการศึกษา
นอกร ะบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปี ๒๕๕๖
ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖
จัดทำเมื่อ 1 ม.ค.53
page stats
จำนวนผู้เข้าชม
ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูลจังหวัดทหารบกราชบุรี
ต.โคกหม้อ อ.เมือง จว.ราชบุรี 70000 โทร. 0 3233 7587
โทรสาร.0 3233 7405

ติดต่อเรา E-mail : jtb_rmdhotmail.com