ยินดีต้อนรับสู่ หน่วยขึ้นตรง จทบ.ร.บ. โทร.0 3233 7587 ต่อ เบอร์ภายใน
 
 
53006
บก.จทบ.ร.บ.
53021 Email: jtb_rmd1@mail.co.th
ฝกพ.จทบ.ร.บ.
53022 Email: jtb_rmd2@mail.co.th
ฝขว.จทบ.ร.บ.
53023 Email: jtb_rmd3@mail.co.th
ฝยก.จทบ.ร.บ.
53024 Email: jtb_rmd4@mail.co.th
ฝกบ.จทบ.ร.บ.
53025 Email: jtb_rmd5@mail.co.th
ฝกร.จทบ.ร.บ.
53027
ฝคง.จทบ.ร.บ.
53026
ผปบ.จทบ.ร.บ.
53062
ฝสห.จทบ.ร.บ.
53046
ร้อย.จทบ.ร.บ.
53050
ฝยย.จทบ.ร.บ.
53043
สขส.จทบ.ร.บ.
53076
สส.จทบ.ร.บ.
53064
ร้อย.สห.จทบ.ร.บ.
53073
รจ.จทบ.ร.บ.
53033
สพ.จทบ.ร.บ.
53042
มว.ดย.จทบ.ร.บ.
53019,53029
ฝกง.จทบ.ร.บ.
53030
ศาล.จทบ.ร.บ.
53037
พธ.จทบ.ร.บ.
53041
นฝ.นศท.จทบ.ร.บ.
53035
ฝ่ายสรรพกำลัง จทบ.ร.บ.
53008
สวส.จทบ.ร.บ.
53018, 53028
ฝสก.จทบ.ร.บ.
อศจ.จทบ.ร.บ.
53023
ผท.จทบ.ร.บ.
53053
รพ.ค่ายภาณุรังษี
0 3233 7636
สัสดีจังหวัดราชบุรี
0 3471 1901
สัสดีจังหวัดสมุทรสงคราม
0896073903
ศูนย์การเรียนรู้